Minder afluisterverzoeken onterecht in tweede jaar Wiv

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) heeft in het tweede jaar dat de vernieuwde inlichtingenwet actief is minder afluisterverzoeken van de AIVD en MIVD als onrechtmatig beoordeeld, meldt de toezichthouder donderdag in een beknopte versie van zijn tweede jaarverslag.

Resultaten van de rechtmatigheidstoets
De TIB heeft in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 in totaal 2355 verzoeken van de AIVD en
de MIVD tezamen getoetst. De TIB heeft in deze periode bij 1,7% van de verzoeken van de AIVD
geoordeeld dat de toestemming onrechtmatig is verleend. De TIB heeft bij 3,1% van de verzoeken
van de MIVD geoordeeld dat de toestemming onrechtmatig is verleend.

Voor beide diensten is hetaantal onrechtmatigheden gedaald ten opzichte van de periode 1 mei 2018 tot 1 april 2019, toen detoestemming voor 4,5% van de AIVD verzoeken en voor 5,8% van de MIVD verzoeken alsonrechtmatig is beoordeeld. In een zeer beperkt aantal gevallen heeft de TIB zich onbevoegd
verklaard om te oordelen over verzoeken van de AIVD, omdat die moesten worden voorgelegd aan
de rechtbank Den Haag op grond van artikel 30 van de Wiv 2017.

Bevindingen en conclusies
De kwaliteit van de verzoeken van de AIVD is sinds de start van de TIB aanzienlijk verbeterd. Deze
stijgende lijn heeft zich ook gedurende de afgelopen toetsingsperiode doorgezet.

Aandachtspunten die tot op heden (gedeeltelijk) blijven bestaan met betrekking tot de verzoeken
van beide diensten zijn onder andere de juistheid van de in de verzoeken opgenomen informatie,
de inzet van bijzondere bevoegdheden op verzoek van het buitenland en de beschrijving van de
technische hulpmiddelen en technische risico’s bij digitaal binnendringen, met name waar het
binnendringen van derden en/of non‐targets betreft. Met betrekking tot dit laatste punt heeft de
TIB aandacht gevraagd voor de onderbouwing van de noodzaak om ongericht gegevens te
verwerven en de (on)mogelijkheid om de verworven gegevens op het eerst mogelijke moment
terug te brengen tot de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens.

In het uit te brengen volledig jaarverslag zal de TIB u op deze en andere punten, waaronder de
bevoegdheid van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, nader informeren.

Bron: Verkort jaarverslag