Autoriteit Persoonsgegevens reageert op wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ nog niet aan de voorwaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voldoet. “Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen. Als de bevoegdheden van de diensten inderdaad worden versterkt, moeten de waarborgen tegen disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en het toezicht op de diensten evenzeer worden versterkt.

Toezichtsrapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een onderzoek verricht naar de uitvoering van inzageverzoeken over persoonsgegevens door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het recht op kennisneming (ook wel het recht op inzage genoemd) houdt in dat een ieder het recht heeft inzage te krijgen in door de AIVD en de MIVD verwerkte persoonsgegevens.

Standpunt CTIVD

Op 17 januari 2017 publiceerde de regering m.b.t. het wetsontwerp Wiv 20.. de Nota naar aanleiding van het verslag (verder: de Nota) en een daarbij gevoegde Nota van wijziging. In dit vervolg op haar Zienswijze beantwoordt de CTIVD de vraag in hoeverre bij deze stand in het wetgevingsproces wordt voorzien in adequate waarborgen voor de bescherming van grondrechten en in mogelijkheden effectief toezicht uit te oefenen. De CTIVD licht de belangrijkste onderwerpen uit.

Factsheet Wiv 2017 - AIVD

De nieuwe Wiv vervangt de eerdere wet uit 2002. De vorige versie van de Wiv was dringend aan modernisering toe. De mogelijkheden van de AIVD bleven achter bij de stormachtige ontwikkeling van de techniek. Bovendien was er behoefte aan heldere kaders. Met de nieuwe Wiv kan de AIVD ook in de toekomst dreiging in kaart brengen en daarmee de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen.

In de wet is geregeld welke taken de AIVD heeft en welke bevoegdheden daarbij horen. Ook is vastgelegd wie de AIVD controleert en hoe dat gebeurt.

Wiv

Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)